KATALOG INFORMACIJ

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
Tel. 074 969 600
E-mail: sola@cerkljeobkrki.si
Odgovorna uradna oseba v. d. ravnatelja, dr. Maja Matrić
Tel. 074 969 601
E-mail: maja.matric@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga 28.04.2006
Datum zadnje spremembe 20.10.2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://sola.cerkljeobkrki.si/katalog-informacij/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram zavoda
Seznam notranjih organizacijskih enot:
– Zavod ima naslednjo notranjo organizacijsko enoto:
Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki
Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
Tel. 074 969 600
E-mail: vrtec@cerkljeobkrki.si
Vodja notranje organizacijske enote: Renata Baznik
2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Ravnateljica, dr. Maja Matrić
Tel. 074 969 601
E-mail: maja.matric@guest.arnes.si
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Državni predpisi Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja
Odlok o ustanovitvi zavoda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki 2017
Splošni akti zavoda Pravila šolske prehrane
2.č Seznam predlogov predpisov
V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
Pomembni dokumenti.
Učbeniški sklad
2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.
2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Trenutno ne razpolagamo z informatiziranimi zbirkami.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja: Večina informacij je dostopna preko spleta http://www.sola.cerkljeobkrki.si/ ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Stroškovnik
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo  informacij  javnega značaja
Zavod nima stroškovnika.
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov
– Šolski koledar
– LDN
– Publikacija
– Šolska prehrana – jedilniki
– Število učencev po razredih
– Število otrok v vrtcu
– Število zaposlenih

 

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)