SVET STARŠEV

Predstavniki posameznih oddelkov iz vrtca in predstavniki posameznih razredov na šoli oblikujejo Svet staršev, ki ima enoletni mandat in je predvsem posvetovalni organ. Oblikuje se na prvem roditeljskem sestanku. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Svet Staršev se sestane najmanj dvakrat letno. Na željo staršev se bo vodstvo šole in vrtca redno odzvalo.

SEZNAM SVETA STARŠEV 2017/2018

ODDELEK IME IN PRIIMEK
RAČKE 1 ANA MARIJA ŽERJAV
ŽOLNA 2 MATEJKA UNETIČ
ČAPLJE 3 VID MERLJAK
SOVICE 4 SILVO SRPČIČ
VODOMCI 5 FRANC BUTARA
1.A URŠKA KOVAČ ZLOBKO
1.B ANDREJ DORNIK
2.A MITJA MLADKOVIČ
2.B ALEKSANDER KOŽAR
3.A NENA UDOVIČ
4.A PATRICIJA HALER
4.B MONIKA TREFALT
5.A MARJAN DREČNIK

5.B

 

MIRAN HORŽEN
Namestnik: BOJAN TOMŠE
6.A CLAUDIA MICHELLE BAŠKOVEC
6.B MOJCA ZLOBKO
7.A ANTON AJSTER
8.A MARTINA KUHAR
8.B BRIGITA KRŽIČNIK
9.A SERGEJA BIZJAK