PROJEKTI

MEDIACIJA

Z uvajanjem mediacije smo začeli v šolskem letu 2008/2009, kjer smo Svet staršev, Svet zavoda, starše in učence seznanili z mediacijo ter reševanjem konfliktov na drugačen način. Mediacija je postopek, v katerem se osebe, ki imajo konflikt, ob pomoči tretje osebe, mediatorja, pogovorijo in ugotovijo kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja čustva, želje, mnenja, stališča in poskušajo skupaj najti rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni. V procesu mediacije učenci aktivno rešujejo nastali konflikt in prevzemajo odgovornost za njegovo rešitev. V procesu mediacije se učenci učijo medsebojne komunikacije, iskanja in evalviranja rešitev, sprejemanja odgovornosti za lastne odločitve, sobivanja z drugače mislečimi in predvsem veščin nenasilnega reševanja konfliktov. S pomočjo mediacije se veliko konfliktov razreši, namesto da bi naraščali in se izrazili v nasilju. Šolska in vrstniška mediacija tako predstavlja preventivo na področju medvrstniškega nasilja.

V šolskem letu 2015/2016 bomo nadaljevali z delom na področju šolske in vrstniške mediacije.

Učitelji mediatorji: Renata Baznik, Janja Leskovar, Jasmina Vučič, Sergeja Beluhan, Urša Jekler, Mojca Šterk, Irena Rimc Voglar in Natalija Zmazek in Andreja Ninković.

PROJEKTI NA PODROČJU ANGLEŠČINE

V sklopu pouka angleščine bodo učenci vključeni v različne mednarodne projekte. Šola je registrirana na uradnih straneh www.etwinning.net (prijavljenih preko 60.000 šol iz cele Evrope), www.iearn.org (International Education and Resource Network – največji mednarodni portal za šole s celega sveta). Na začetku šolskega leta ali tekom leta se bomo prijavili na razne projekte, risali, fotografirali, ustvarjali in si dopisovali z vrstniki na različnih koncih sveta. Cilj vseh teh projektov je predvsem spoznavanje in razumevanje drugih kultur.

Mentorica: Mojca Šterk

PROJEKT CAP – ZLORABA OTROK (2.r) in MEDVRSTNIŠKO NASILJE (4., 6. in 7. razred)

CAP program za preventivo zlorabe otrok

CAP program za preventivo zlorabe otrok je program primarne preventive. Njegov osnovni cilj je opremiti otroke z informacijami in veščinami, da bi se znali sami zaščititi v zanje ogrožajočih situacijah nasilja ali zlorabe. Dejstva o zlorabi otrok (pojavnost, nizka stopnja razkritja primerov, travmatičnost zlorabe za otroka – žrtev zlorabe, dostopnost strokovne terapevtske pomoči za žrtve …) jasno kažejo na potrebo in nujnost, da otroke vnaprej seznanimo in okrepimo s potrebnim znanjem in veščinami samozaščitnega ravnanja in na ta način skušamo preprečiti, da bi postali žrtve nasilja, zlorabe.

CAP predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje predstavitev za osebje (šole, vrtca, zavoda) in starše v 2. razredu, katere bomo izvedli v šolskem letu 2015/2016.

Mentorice: Janja Leskovar, Jasmina Vučič, Andreja Ninković

CAP PROGRAM »Brez nasilja nad vrstniki«

Program »Brez nasilja nad vrstniki« je CAP program, specializiran za obravnavo in preprečevanje nasilja nad vrstniki. Izhaja iz, na raziskavah in številnih izkušnjah, dela utemeljenih priporočil za učinkovito preventivo nasilja nad vrstniki.

Program si prizadeva mobilizirati šole za:

večanje zavedanja in razumevanja problematike nasilja nad vrstniki za prepoznavanje različnih pojavnih oblik nasilja;

spodbujanje oblikovanja politik in praks za preprečevanje nasilja;

usposabljanje odraslih za ustrezne strategije intervencije;

izboljšanje komunikacije med učenci, izboljšanje veščin reševanja konfliktov, veščin reševanja problemov in drugih socialnih veščin.

Predstavlja celosten pristop k problemu. Vključuje delavnice za šolsko osebje, starše in učence. V delavnice za otroke so vključeni učenci vseh starostnih obdobij. Delo z otroki poteka preko vodene skupinske diskusije in igre vlog. Prilagojeno je starosti otrok. Poudarjajo se strategije, kot so asertivno vedenje, podpora vrstnikom ter da o nasilju povedo odraslim zaupnim osebam. Obravnavajo se vloge nasilnežev, žrtev in prič nasilja. Promovira se ničelna toleranca do nasilja.

Kot vsi CAP programi izhaja iz koncepta pravice vseh otrok, da so varni, močni in svobodni. Program bomo izvedli v sodelovanju z Mednarodnim centrom za preprečevanje zlorabe (ICAP) iz New Jerseyja, ISA Institutom, ki je pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport.

Mentorica: Andreja Ninković

PROJEKT BRALNI TRENING (3.r.)

Bralni trening je metoda oziroma nad-standardni program šole, ki je zasnovan po načelih strokovnjakov. Bralni trening je kakovostna metoda osvajanja tehnike hitrega branja in tehnike razumevanja za učence 3. razreda, ki poteka intenzivno 30 ur. V šolskem letu 2015/2016 ga bomo izvedle v mesecu novembru in decembru pred oziroma po pouku.

Branje je zapleten miselni proces, kjer imajo učenci pogosto težave s premagovanjem strahu in motivacije do branja. Svetovalna delavka in učiteljica bosta izvajali program z vsemi učenci. Z učenci, ki bodo imeli po izvedenem bralnem treningu več težav, pa bo svetovalna delavka pristopila individualno.

Mentorica: Andreja Ninković, Sergeja Beluhan

PROSTOVOLJSTVO

V šolskem letu 2015/2016 bomo nadaljevali s prostovoljnim delom učencev in učenk 7., 8. in 9. razreda. Prostovoljno delo je oblika dela, ki omogoča učencem pomagati posamezniku, razvijati njegove individualne sposobnosti ter jih uporabljati, da se bo mogel poglobiti v probleme, s katerimi se bo v socialnem okolju stalno spoprijemal. Bistvo socialne pomoči temelji na tem, da posamezniku ali skupini pomaga najti najboljšo pot do rešitve, ne da bi jih silil k podrejanju.  V okviru interesne dejavnosti  PROSTOVOLJSTVO bomo na začetku šolskega leta izoblikovali štiri skupine pomoči:

pomoč otrokom na otroškem oddelku v bolnišnici Brežice;

pomoč starejšim na domu in ožji lokalni skupnosti;

 • pomoč starejšim v Domu za starejše občane Brežice;
 • medvrstniška učna pomoč mlajšim učencem;
 • pomoč v vrtcu Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki

Cilj je privabiti nove učence k prostovoljnemu delu, sodelovati s prostovoljci drugih šol, se udeležiti Festivala prostovoljstva in delati v okviru šolskega leta 2014/2015 s ciljnimi skupinami.

Mentorici: Mojca Šterk in Andreja Ninković

BRALNA MAVRICA

Tudi v šolskem letu 2015/2016 nadaljujemo s programom Bralna mavrica, s katerim v sodelovanju s Knjižnico Brežice otrokom približamo svet knjig, ter jih spodbudimo k večji uporabi knjižnice.

ČAS TRAJANJA: 1. oktober 2015–31. april 2016 (zaključna prireditev maja 2016)

POTEK:

Če otrok še ni član knjižnice, to ob prvem obisku v knjižnici stori pri knjižničarju na centralnem pultu. Vpis je brezplačen.

Otrok si ob vsakem obisku knjižnice izbere dve slikanici, in sicer:

 • eno slikanico po lastni izbiri (vsebino doma ilustrira) in
 • eno s seznama (pri knjižničarju dobi vprašanje, na katerega doma, ko prebere slikanico, odgovori).

Otrok ob prvem obisku prejme tudi izkaznico, kjer zbira žige. Za osvojitev priznanja jih mora zbrati šest. Žig dobi vsakič, ko v knjižnico prinese risbico oziroma odgovor. Ko otrok zbere vseh 6 žigov, izpolnjeno izkaznico odda v knjižnici. Mavrična priznanja bodo podeljena na zaključni prireditvi (maj 2016).

Ilustracije bodo v brežiški knjižnici celo šolsko leto razstavljali na oglasni deski na oddelku za mladino. Po dogovoru lahko otroci eno slikanico predstavijo svojim vrstnikom v vrtcu oziroma šoli (predstavitev ni pogoj za sodelovanje v programu).

EKOLOŠKI PROJEKT: OHRANIMO ČISTO OKOLJE

Že v šolskem letu 2014/2015 je naš vrtec Pikapolonica sodeloval v ekološkem projektu Ohranimo čisti okolje. Na šoli pa bomo zgoraj navedeni ekološki projekt začeli izvajati prvič v šolskem letu 2015/2016. Izvajali ga bomo v sodelovanju s podjetjem Komunala Brežice d.o.o. . Namen projekta je privzgojiti pri otrocih boljšo ozaveščenost o pomenu ohranjanja narave, okolja, naravnih virov in ekologije. Projekt je zasnovan tako, da je primeren in prilagojen različnim starostnim skupinam otrok, tako vrtčevskim kot šolskim. Projekt se bo izvajal v obliki različnih predavanj, delavnic, akcij in natečajev.

Cilji:

Vzpodbujanje in pridobivanje eko zavesti,

 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • zmanjšanje količine odpadne hrane in uporabnih stvari.

V letnem delovnem načrtu so vzgojiteljice in razredniki/razredničarke planirali, da bodo izvedli ali dan dejavnosti s področja ekologije, ali pa omenjeno vsebino obravnavali s pomočjo projektnih članov iz Komunale Brežice d.o.o. v okviru dveh šolskih ur. Vsebine so naslednje:

VRTEC:

– STAROSTNA SKUPINA OTROK 2-3 LET: Igra ločevanja odpadkov
– STAROSTNA SKUPINA OTROK 3-4 LET: Kam gredo odpadki?
– STAROSTNA SKUPINA OTROK 4-6 LET: Pot papirja

ŠOLA:

– 1. razred: Pot plastenke
– 2. razred: Pot tetrapaka
– 3. razred: Pot pločevinke
– 4. razred: Pot stekla (možnost obiska steklopihača in izvedbe steklopihaške delavnice – stroške poravnajo učenci)
– 5. razred: Kompostiranje
– 6. razred: Odpadna hrana, eko kviz
– 7. razred: Pitna voda, eko kviz (možnost ogleda vodohrana v naši občini in čistilne naprave Brežice; na stroške Komunale)
– 8. razred: Odvajanje in čiščenje odpadne vode (možnost ogleda vodohrana v naši občini in čistilne naprave Brežice; na stroške Komunale)
– 9. razred: Raziskovanje in spoznavanje, kako odpadke uporabiti kot učinkovit vir energije

MEDNARODNI PROJEKT: FORMATIVNO SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE TRANSVERZALNIH VEŠČIN OB PODPORI IKT (Assessment of Transversal Skills 2020)

V projektu bo sodelovalo 17 partnerskih institucij iz 11 držav. V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Državnim izpitnim centrom in Pedagoškim inštitutom.

Temeljni namen projekta ATS 2020 je uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja ter k spremljanju in vrednotenju transverzalnih veščin, ki so v različnih kontekstih imenovane različno (npr. evropske ključne kompetence, veščine 21. stoletja itd.). Ena izmed teh je digitalna veščina, ki jo bomo v projektu smiselno integrirali v spodbujanje razvoja drugih transverzalnih veščin, kot npr. sodelovanje in komuniciranje, kritično mišljenje, samorefleksija in samouravnavanje, delo z viri, ustvarjalnost, učenje učenja itd. Konkretni izbor veščin bo dogovorjen na mednarodni ravni, šola pa bo lahko znotraj tega nabora samostojno izbrala svojo veščino. Transverzalne veščine so implicitno vključene tudi v naše učne načrte, a se večinoma sistematično ne spodbujajo, niti spremljajo in vrednotijo. Pristop, ki ga bomo v ta namen uporabili je formativno spremljanje in vrednotenje ob uporabi razvojnega e-listovnika.

V razvojnem projektu ATS 2020 bomo raziskali možne odgovore na krovni vprašanji (perspektiva učitelja): Kako naj z uporabo različnih orodij IKT (in razvojnega e-listovnika) formativno spremljam in vrednotim razvoj nekaterih transverzalnih veščin svojih učencev? Kako naj učence opolnomočim za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega napredka v teh veščinah?

Cilji:

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice oz. članice in člani šolskih projektnih timov:

 • razvojno delovali: načrtovali, izvajali, spremljali in vrednotili pouk ter veščine in znanja učencev v skladu s filozofijo formativnega spremljanja in vrednotenja znanja ter razvojnega elektronskega listovnika ob spremljanju in podpori ravnatelja;
 • spoznali teoretična izhodišča formativnega spremljanja in razvojnega elektronskega listovnika ter različne primere kakovostne uporabe IKT v funkciji spodbujanja in spremljanja razvoja raznovrstnih znanj in veščin učenk in učencev; imeli priložnost razširjati in poglabljati znanje o tem, kako spodbujati, spremljati in vrednotiti izbrano veščino;
 • spoznavali prakse uporabe e-listovnika in poučevanja ob podpori IKT v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

PODJETNOST 

Šola je vključena v Evropski razvojni projekt “Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges)”. V projektu poleg Slovenije sodeluje še 6 držav in bo trajal 2 šolski leti. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje. Temeljni namen projekta je spodbujanje razvoja kompetence Samoiniciativnost in podjetnost pri učencih v okviru pouka.

DODATNE AKTIVNOSTI TEKOM ŠOLSKEGA LETA 2015/2016

Od septembra do konca novembra
Zbiranje recikliranega materiala za izdelavo novoletne smrečice

Teden otroka
Predstava.

Veseli december
Tradicionalni pohod z lučkami, postavljanje smrečice iz odpadkov, prižig novoletnih lučk na smrečici, na grajskem dvorišču.

Svetovni dan vode
Čistilna akcija ob svetovnemu dnevu voda (rokavice za najmlajše, vrečke), označevanje pasjih iztrebkov, poizkusi z vodo za najmlajše

Svetovni dan zemlje
Dan odprtih vrat, zelišča (2-3 letniki),  skulptura za otroke, kompostnik

Skozi leto
Ločevanje papirnatih škatel, plastične embalaže, pokrovčkov, vrečk Eko uganke (poziv za pripravo eko ugank vzgojiteljicam – septembra)

SKUPNI PROJEKT SVLR – OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA, KI ZAJEMA ČEZMEJNO SODELOVANJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO 2007-2013