VIZIJA IN CILJI ŠOLE

VIZIJA ŠOLE

Ustvarjanje kulturnega okolja, sodelovanje in razumevanje.

Naše poslanstvo je sprejemanje drugačnosti in medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in vztrajnosti ter usvajanje vse življenjskega znanja.

DOLGOROČNI CILJI ŠOLE

– pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, razvijanje sposobnosti razumevanja in

– omogočanje samostojnega dela in učenja, doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti;

– razvijanje pozitivne samopodobe učencev, spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;

– vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno-etičnih norm in za medsebojno strpnost ter spoštovanje drugačnosti;

– skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok;

– razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti;

– omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje v smeri doseganja visoke 20kakovostne ravni pouka;

– ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na državljanski vzgoji;

– seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človeškega obzorja;

– doseganje optimalne opremljenosti šole.

 

KRATKOROČNI CILJI ŠOLE

– kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela;

– stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev;

– optimalna organizacija dela in usklajeno delovanje kolektiva;

– uvajanje novih projektov in aktivnih metod in oblik poučevanja;

– aktivno vključevanje staršev v učno-vzgojni proces, partnersko sodelovanje;

– vzpodbujanje razvoja vseh vrst pismenosti s pomočjo IKT;

– nenehna skrb za pravilno uporabo in rabo slovenščine.

 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

– Na osnovi analize dela v preteklem letu, bomo skušali dvigniti kvaliteto dela.

– Ponovno bomo veliko časa namenili nadarjenim učencem ter učencem s posebnimi potrebami.

– Aktivno in odgovorno bomo sodelovali z Zavodom za šolstvo in šport – študijske skupine, sodelovali bomo na natečajih, pri raziskovalnih nalogah, razstavah itd …

– Spremljali, analizirali in kvalitetno bomo poglabljali timsko delo na vseh nivojih.

– Projektno učno delo bodo učitelji in vzgojiteljice izvajali v vrtcu, razredni in predmetni stopnji. Krajši projekti bodo vezani na dejavnosti, ki potekajo ob pouku.

– Ob Tednu otroka bomo izvajali aktivnosti v vseh razredih in oddelkih vrtca.

– Aktivno sodelovanje starši – učenci – delavci šole ( eAsistent za starše, anketa o zadovoljstvu).

– Uporaba mediacije kot orodje pri reševanju enostavnejših konfliktov in sporov.

– Sodelovali bomo na kulturnih prireditvah v  okviru krajevnega praznika KS Cerklje ob Krki in ostalih prireditvah.

– Sodelovali bomo v projektu Evropski jezikovni listovnik (portfolio).

– Zgodnje učenje tujega jezika 1. triadi osnovne šole.

– Nadaljuje se raziskovalno in terensko delo pri vseh predmetih, kjer je možno.

– Navajanje učencev na uporabo različnih virov znanja in samostojno pridobivanje znanja.

– Raziskovalno terensko delo z močnim poudarkom na raziskavi domačega kraja.

– Poudarek na delo z učenci Romi in dodatne oblike dela.

– Zgodnje uvajanje tujega jezika in umetnostne vzgoje (neobvezni izbirni predmet v 4. razredu).

– Zbiranje finančnih sredstev za šolski sklad (zbiranje papirja, novoletno-božični bazar).

– Izvajanje prostovoljstva.