ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 

 

Kontakt


Telefon: 074-969-612
E-mail: svetovalna.sluzba@cerkljeobkrki.si
Pošta: 
OŠ Cerklje ob Krki,
Cerklje ob Krki 3, 8263
Cerklje ob Krki.

Splošno


Temeljna naloga svetovalne službe v šoli je, da se s svetovalnim odnosom in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci na šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami. Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojno preventivnih dejavnosti in dejavnosti načrtovanja in spremljanja. Pri svojem delu sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč.

Področja dela:

a) učenje in poučevanje Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole je namenjeno izboljšanju kvalitete učenja in poučevanja. Obsega: pomoč učencem z učnimi težavami, posvetovanje z učitelji o poučevanju, neposredno pomoč učiteljem (ki poučujejo učence Rome) pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja, koordiniranje skupine učiteljic pri učni pomoči za učence Rome, izvajanje učne pomoči učencem Romom in neposredno koordinacijo učne pomoči Romom na šoli, mentorstvo delavcem preko javnih del (izbira oseb, razdeljevanje pomoči, mentorstvo, konzultacije, spremljanje), sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju pogojev za ustrezno prilagajanje pouka, koordiniranje dela z nadarjenimi na šoli, sodelovanje na učiteljskih zborih za pripravo individualiziranih načrtov za otroke s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci, organizacijo in vodenje strokovnih skupin za otroke s posebnimi potrebami, poučevanje predmeta DDK v 7. in 8. razredu, administrativna dela v komisiji za nacionalne preizkuse znanja v 9. in 6. razredu (sodelovanje z RIC-em, razporejanje učencev po skupinah, sprejemanje in izročanje gradiva, seznanjanje staršev, učiteljev in učencev, vodenje dokumentacije, prijava prilagoditev za učencev s posebnimi potrebami, vnašanje podatkov in prijav na MŠŠ).

b) šolska kultura, vzgoja, klima, red Obsega: pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (organizacija pomoči, svetovanje učencem, staršem in učiteljem), prostovoljno delo učencev (sestanki z učenci, povezovanje z učitelji, vzgojiteljicami, udeležba na dnevu prostovoljcev …), svetovanje in reagiranje v primerih konfliktov in nasilja med učenci (razgovori z učenci in starši, vodstvom in učitelji, povezovanje z zunanjimi institucijami), sodelovanje pri delu oddelčnih skupnosti (posvetovanje z učitelji in vodstvom, sodelovanje pri pripravi in izvedbi programov), posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi (program razrednih ur, reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne oddelčne klime ipd.), sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli ter pri oblikovanju šolskega reda, sodelovanje v skupini za vzgojni načrt šole, ugotavljanje potreb učencev na ravni organizacije in poteka vsakdanjega življenja in dela na šoli – vodenje šolske skupnosti učencev in otroškega parlamenta. 41

c) telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj Obsega: koordiniranje skupine vrstniških mediatorjev na šoli, vodenje dejavnosti za učenje socialnih veščin, Biseri, pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju (svetovanje, neposredna pomoč, svetovanje staršem in učiteljem), povezovanje z zunanjimi institucijami, ki obravnavajo otroka (zdravstvo, CSD), pisanje poročil o otroku, sodelovanje z vodstvom pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju strokovnega izobraževanja ter izpopolnjevanja učiteljev na tem področju, organizacija solidarnostnih akcij in akcij pomoči (zbiranje zamaškov, Nivea – PODAJ ROKO, Pokloni zvezek, zbiranje papirja), organizacijo CAP preventivnega programa za preprečevanje nasilja (vrtec in šola).

d) šolanje Obsega: načrtovanje, koordinacijo in izvedbo vpisa šolskih novincev ter celotnega postopka, pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje, pomoč pri integraciji romskih učencev, oblikovanje skupin učencev pri delitvi in oblikovanju oddelkov, podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učencev, sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju LDN šole, sodelovanje v aktivnostih na nivoju šole (dan šole, prireditve, projekti), sodelovanje na konferencah in sestankih učiteljskih zborov, strokovnih aktivih z vodstvom in vzgojitelji, reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne oddelčne klime, vodenje šolske skupnosti in šolskega parlamenta.

e) Karierna orientacija Obsega: izvedbo predavanj oziroma delavnic poklicne orientacije za učence 8. razreda, informiranje učencev in staršev o sistemu šolanja v Sloveniji, o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja, organizacijo tehniškega dne o poklicih na srednjih šolah, organizacijo in izvedbo predavanj, roditeljskega sestanka o poklicni poti in vlogi staršev pri poklicnem razvoju in odločanju (za starše in učence 9. razreda), zbiranje in urejanje poklicno-informativnega gradiva na šoli in urejanje panoja o nadaljevanju izobraževanja, poklicih možnostih zaposlovanja, individualno poklicno svetovanje učencem in staršem o poklicni izbiri otroka, udeležbo na posvetih predstavitvah šol in programov, vpis v srednjo šolo, sodelovanje in obveščanje staršev glede štipendij.

f) socialno-ekonomske stiske Obsega: sodelovanje pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialnoekonomskih razmer težave z učenjem (organizacija učnega prostora v šoli, pomoč pri zagotavljanju učbenikov in šolskih potrebščin, organizacija in koordinacija dodatne pomoči učencem, ki jim starši ne morejo pomagati), sodelovanje pri aktivnostih z romskimi učenci in starši (nabava šolskih potrebščin za učence Rome), sodelovanje pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav šole v naravi, naravoslovnih vikendov, sodelovanje pri akcijah pomoči staršem v stiski, sodelovanje z dobrodelnimi organizacijami, vodenje šolskega sklada.

g) druga področja Obsega: oblikovanje letnega delovnega načrta, urnika dela in vodenje dnevnika dela, arhiviranje dokumentacije o delu ŠSD, sodelovanje pri statistiki, evidenco romskih učencev, nadomeščanje učiteljev, bralne treninge za 3. razred (sestanek za starše, dva individualna bralna preizkusa, posvetovanje z učitelji – izvajalci), sodelovanje na konferencah, nadomeščanje učiteljev in dežurstvo, udeležba in spremstvo pri dnevih dejavnostih, na izletih in v šoli v naravi, sodelovanje s študenti – mentorstvo, udeležba na šolskih prireditvah, priprava in pričanja na sodišču, sodelovanje kot zagovornica otroka, vodenja Aktiva svetovalnih delavcev Dolenjske, aktivno članstvo v predsedstvu svetovalnih delavcev Slovenije.

 

(Skupno 1.385 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost