VIZIJA IN CILJI ŠOLE

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE

Ustvarjanje kulturnega okolja, sodelovanje in razumevanje.

Naše poslanstvo je vzgoja in izobraževanje ob sprejemanju drugačnosti in medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in vztrajnosti ter usvajanje vseživljenjskega znanja. Učencem želimo tudi približati vsebine iz okolja ter spodbuditi razmišljanje o lastni prihodnosti, karieri in družbi kot celoti.

 

DOLGOROČNI CILJI ŠOLE

 • pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, razvijanje sposobnosti razumevanja,
 • omogočanje samostojnega dela in učenja, doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti,
 • razvijanje pozitivne samopodobe učencev, spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
 • vzgajanje v duhu splošno priznanih moralno-etičnih norm ter za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnosti,
 • skrb za zdrav telesni, duševni in kulturni razvoj otrok,
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti,
 • omogočanje strokovnega razvoja zaposlenih in spodbujanje v smeri doseganja visoke kakovostne ravni pouka,
 • ohranjanje tradicije in kulturne dediščine s poudarkom na državljanski vzgoji,
 • seznanjanje z drugimi kulturami in širjenje človeškega obzorja,
 • oblikovanje pozitivne šolske in razredne klime,
 • spodbujanje občutka pripadnosti vrtcu, šoli in skupnosti,
 • skrb za ohranjanje okolja in trajnosten obstoj.

 

KRATKOROČNI CILJI ŠOLE

 • kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela,
 • stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • optimalna organizacija dela in usklajeno delovanje kolektiva,
 • uvajati sodobne pristope poučevanja,
 • uvajanje novih projektov ter aktivnih metod in oblik poučevanja,
 • aktivno vključevanje staršev v učno-vzgojni proces, partnersko sodelovanje,
 • vzpodbujanje razvoja vseh vrst pismenosti s pomočjo IKT,
 • nenehna skrb za pravilno uporabo in rabo slovenščine,
 • skrb za razvoj pozitivnih socialnih odnosov med vsemi uporabniki našega zavoda.

 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Na osnovi razvojnega načrta 2018-2023 in analize dela v preteklem šolskem letu bomo:

 • skrbeli za realizacijo vzgojnega načrta šole;
 • skrbeli za razvoj pozitivne šolske klime;
 • poglabljali strokovna znanja z različnimi oblikami izobraževanj in medsebojnim širjenjem uspešne prakse;
 • uvajali sodobne pristope poučevanja;
 • nadaljevali nove pristope v poskusu razširjenega programa (RAP);
 • sodelovali v projektu razvijanja naravoslovno-matematične pismenosti s pomočjo tehnologije (NA-MA POT);
 • sodelovali s projektu krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem OŠ (POGUM);
 • sodelovali v projektu inovativna učna okolja, odprta za IKT, inovativna pedagogika 1:1;
 • sodelovanju v projektu Trajnostna mobilnost;
 • posvetili čas učencem s posebnimi potrebami (nadarjeni in primanjkljaji na posameznih področjih);
 • spremljali, analizirali in poglabljali timsko delo na vseh nivojih;
 • izvajali raziskovalno, terensko in projektno delo od vrtca do predmetne stopnje (raziskovalno-terensko delo bo temeljilo na raziskovanju domačega kraja);
 • navajali učence na uporabo različnih virov znanja in samostojno pridobivanje znanja ter sodelovanje in komunikacijo;
 • učne vsebine iskali v neposrednem okolju in življenjskih situacijah;
 • sodelovali na kulturnih prireditvah v okviru krajevnega praznika KS Cerklje ob Krki in ostalih   prireditvah;
 • poglabljali sodelovanje med starši, učenci in delavci šole (skupna druženja in priprava prireditev, e-Asistent za starše, anketa o zadovoljstvu);
 •  izvajali aktivnosti v vseh razredih in oddelkih vrtca;
 • uporabljali mediacijo kot orodje pri reševanju enostavnejših konfliktov in sporov;
 • aktivno sodelovali z ustreznimi organi pri reševanju vzgojnih, zdravstvenih in učnih težav;
 • zbirali finančna sredstva za šolski sklad (zbiranje papirja, druge aktivnosti);
 • izvajali prostovoljstvo;
 • aktivno in odgovorno sodelovali z Zavodom RS za šolstvo – na študijskih skupinah, natečajih, pri raziskovalnih nalogah, na razstavah …
 • aktivno in odgovorno sodelovali z drugimi zavodi, organizacijami in društvi pri izvajanju projektov, prireditev in drugih nalog;
 • skrbeli za promocijo uspehov učencev in zaposlenih.

 

(Skupno 840 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost