KATALOG INFORMACIJ

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
Tel.: 07/49 69 600
E-mail: sola@cerkljeobkrki.si
Odgovorna uradna oseba ravnateljica, dr. Maja Matrić
Tel. 07/49 69 601
E-mail: maja.matric@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga 28. 04. 2006
Datum zadnje spremembe 18. 03. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://sola.cerkljeobkrki.si/katalog-informacij/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja organa
Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program in program za predšolsko vzgojo
Organigram zavoda
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
Šola Osnovna šola Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
Tel.: 07/49 69 600
E-mail: sola@cerkljeobkrki.si
Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki
Cerklje ob Krki 3
8263 Cerklje ob Krki
Tel.: 07/49 69 600
E-mail: vrtec@cerkljeobkrki.si
Vodja notranje organizacijske enote: Renata Baznik
2.b  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: ravnateljica, dr. Maja Matrić
Tel. 07/49 69 601
E-mail: maja.matric@guest.arnes.si
2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Državni predpisi Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja
Odlok o ustanovitvi zavoda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki 2017
Splošni akti zavoda Pravila šolske prehrane
2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 • Letni delovni načrt šole
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Publikacija za šolo
 • Publikacija za vrtec
 • Poročilo o realizaciji LDN za šolo
 • Poročilo o realizaciji LDN za vrtec
 • Samoevalvacijsko poročilo
 • Letno poročilo in finančno poročilo

Na naslednji spletni strani se nahajajo pomembni dokumenti in informacije o učbeniškem skladu.

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
 • Vpis v prvi razred
 • Volitve pri napredovanju v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje in realizacija LDN
 • Izvajanje NPZ
 • Sprejem letnega in finančnega poročila
 • Sprejem samoevalvacijskega poročila
 • Sprejem finančnega načrta
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oz. prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika ali umetnika
2.g Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Trenutno ne razpolagamo z informatiziranimi zbirkami.
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
 • Letni delovni načrt šole
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Publikacija šole
 • Publikacija vrtca
 • Šolski koledar
 • Urniki

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina  informacij javnega značaja je dostopna prek spletne strani
http://sola.cerkljeobkrki.si/.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

 

4. Cenik dostopa do informacij javnega značaja
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov
– Šolski koledar
– LDN
– Publikacija
– Šolska prehrana – jedilniki
– Število učencev po razredih
– Število otrok v vrtcu
– Število zaposlenih

(Skupno 2.717 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost