PROJEKTI 2018/2019

VKLJUČENOST V PROJEKTE

PROJEKTI NA PODROČJU ANGLEŠČINE V sklopu pouka angleščine bodo učenci vključeni v različne mednarodne projekte. Šola je registrirana na uradnih straneh www.etwinning.net (prijavljenih preko 60.000 šol iz cele Evrope), www.iearn.org (International Education and Resource Network – največji mednarodni portal za šole s celega sveta). Na začetku ali tekom šolskega leta se bomo prijavljali na različne projekte, risali, fotografirali, ustvarjali in si dopisovali z vrstniki z različnih koncev sveta. Cilj projektov je spoznavanje in razumevanje drugih kultur.
Mentorica: Mojca Šterk

CAP PROGRAM
A) program preventive ZLORABE OTROK
(2. in 3. razred) CAP program za preventivo zlorabe otrok je program primarne preventive. Njegov osnovni cilj je opremiti otroke z informacijami in veščinami, da bi se znali sami zaščititi v zanje ogrožajočih situacijah nasilja ali zlorabe. Dejstva o zlorabi otrok (pojavnost, nizka stopnja razkritja primerov, travmatičnost zlorabe za otroka – žrtev zlorabe, dostopnost strokovne terapevtske pomoči za žrtve …) jasno kažejo na potrebo in nujnost, da otroke vnaprej seznanimo in okrepimo s potrebnim znanjem in veščinami samozaščitnega ravnanja in na ta način skušamo preprečiti, da bi postali žrtve nasilja, zlorabe. CAP predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke obsega predstavitev za osebje (šole, vrtca in starše v 2. razredu), ki ju bomo izvedli v šolskem letu 2017/2018.
Mentorice: Janja Leskovar, Jasmina Vučič, Andreja Ninković

B) preventivni program »Brez nasilja nad vrstniki« (4., 5., 6. in 7. razred) Program »Brez nasilja nad vrstniki« je CAP program, specializiran za obravnavo in preprečevanje nasilja nad vrstniki. Izhaja iz na raziskavah in številnih izkušnjah utemeljenih priporočilih za učinkovito preventivo nasilja nad vrstniki. Program si prizadeva mobilizirati šole za: ● večanje zavedanja in razumevanja problematike nasilja nad vrstniki pri prepoznavanju različnih pojavnih oblik nasilja; ● spodbujanje oblikovanja politik in praks za preprečevanje nasilja; ● usposabljanje odraslih za ustrezne strategije intervencije; ● izboljšanje komunikacije med učenci, izboljšanje veščin reševanja konfliktov in problemov ter drugih socialnih veščin. Predstavlja celosten pristop k problemu. Vključuje delavnice za šolsko osebje, starše in učence. V delavnice za otroke so vključeni učenci vseh starostnih obdobij. Delo z otroki poteka preko vodene skupinske diskusije in igre vlog. Prilagojeno je starosti otrok. Poudarjajo se strategije, kot so asertivno vedenje, podpora vrstnikom ter da o nasilju spregovorijo zaupanja vrednim odraslim osebam. Obravnavajo se vloge nasilnežev, žrtev in prič nasilja. Promovira se ničelna toleranca do nasilja. Program izhaja iz koncepta pravice vseh otrok, da so varni, močni in svobodni. Izvedli ga bomo v sodelovanju z Mednarodnim centrom za preprečevanje zlorabe (ICAP) iz New Jerseyja in ISA inštitutom, ki je pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport.
Mentorice programa: Mojca Šterk, Meta Habinc, Andreja Ninković 9

PROJEKT NAMA POTI 2017-2022 (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) Nosilec projekta je ZRSŠ. Projekt traja od 11.4.2016 do 30.6.2022. Cilji projekta so razvijati in preizkušati pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih vrst pismenosti (finančne, digitalne, medijske …)otrok, učencev in dijakov od vrtca do osnovnih in srednjih šol. Krepile se bodo kompetence s področij: odnos do naravoslovja in matematike, razvoj in preizkušanje pedagoških pristopov in strategij, reševanje problemov z IKT, interdisciplinarno reševanje problemov, krepitev kritičnega mišljenja, povezovanje med strokovnimi delavci. V njem sodeluje 98 vzgojno-izobraževalnih zavodov (33 razvojnih, 65 implementacijskih) ter sedem fakultet. Projektni tim Vrtca Pikapolonica pri osnovni šoli vodi projekt, delavci šole so pridruženi člani in bodo kot implementatorji lahko sodelovali.
Koordinator: Danijela Soldat

PROJEKT KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM OŠ Ključni cilji projekta so: 1. razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med snovno šolo in okoljem, 2. opolnomočenje šolajočih učencev v OŠ in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti. Model je zasnovan tako, da bi z njim povezali obstoječo prakso in pobude, povezali obstoječe modele in nadgradili v enoten model spodbujanja podjetnosti v OŠ. Zagotoviti se želi čim več praktičnih izkušenj, naučiti učence, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. V projekt je vključenih 120 šol, od tega četrtina razvojnih, kar smo tudi mi; javni zavodi, ki so v ustanovitvenih aktih zadolženi za usposabljanje in delo s strokovnimi delavci in ravnatelji na ravni OŠ, Pedagoške fakultete, Zbornice in neprofitni zavodi in javne raziskovalne organizacije. Razvojne šole imajo nalogo sodelovanja pri razvoju modela spodbujanja kompetenc podjetnosti in didaktičnih pristopov, model preizkušajo, spremljajo, evalvirajo in implementirajo na ravni šole ter ga v drugi fazi prenašajo skupaj z ostalimi partnerji na implementacijske šole.
Koordinator: Alojz Blažič

PROJEKT INOVATIVNA UČNA OKOLJA, ODPRTA ZA IKT, INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1 Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT. 10 Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT (v katerega je vključen tudi naš vzgojno-izobraževalni zavod), omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces. Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na ravni kurikula in vsebine, vrednotenja, usposabljanja učiteljev, organizacije in vodenja, povezanosti in infrastrukture. V projekt bo vključenih 75 VIZ, med katerimi bo 18 razvojnih, ostale pa implementacijske. Za uvajanje IUO, podprtih z IKT, bomo usposabljali 1000 učiteljev, ki bodo vanje vključili vsaj 2400 dijakov in učencev. V projekt vključene šole bodo inovativno pedagogiko 1:1 vključevale po metodologiji 21 korakov, ki jo bomo ob izkušnjah projekta še nadgradili. Učiteljem bodo pri tem v pomoč razviti primeri dobre rabe in s smernicami za uvajanje IKT, formativnega spremljanja in razvijanja kompetenc nadgrajeni izvedbeni kurikuli. Kot rezultat projekta bodo nastala tudi priporočila za razvoj podpornega okolja, ki jih bodo za udejanjanje inovativnih učnih okolij uporabljali tudi drugi VIZ. Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter e-skupnostmi. Le tako bomo lahko udejanjili inovativna učna okolja, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno-vzgojnega procesa, od načrtovanja od vrstniškega vrednotenja. (PREDLOG POVZETKA PROJEKTA INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1 ZA LDN OD IZVAJALCEV). Projekt bo trajal od leta 2017 do 2022.
Koordinator: Janja Leskovar, pomočnica Asja Omerzu

PROJEKT FORMATIVNO SPREMLJANJE V projektu in razvojni nalogi sodeluje 170 učiteljev iz Slovenije, ki razvijajo nove elemente za razvoj formativnega spremljanja. Naloga le-teh bo izobraževati skupine učiteljev in svetovalnih delavcev. Formativno spremljanje znanja, katerega namen je izboljšati kakovost učenja in poučevanja, se nanaša na vrednotenje doseganja razumevanja in napredka v pridobivanju znanja učencev. Osnovni namen formativnega spremljanja je, da se v proces učenja vgradi ugotavljanje doseganja ciljev, v zvezi s tem identificirajo vsakokratne učne potrebe učencev, in da se temu primerno prilagodi poučevanje. Ključni element formativnega 11 spremljanja so kakovostne povratne informacije, ki sodijo med najmočnejše orodje za izboljšanje učenčevih dosežkov. Izkušnje in najnovejši izsledki raziskav kažejo, da z vključitvijo učencev v uravnavanje lastnega učenja (načrtovanje, sooblikovanje kriterijev uspešnosti, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje) in s spodbujanjem sodelovalnega učenja učenci postajajo bolj aktivni v procesih pridobivanja znanja, prevzemajo večjo odgovornost za svoje učenje ter postanejo soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega procesa in njegovih rezultatov. Namen in cilji projekta so:  razvijati primere uporabe elementov formativnega spremljanja v učni praksi na vseh predmetnih področjih;  učencem omogočiti uvid v smiselnost formativnega spremljanja;  opazovati spremembe v pedagoškem procesu ob uporabi elementov formativnega spremljanja in zapisati ugotovitve;  oblikovati mrežo medsebojne podpore pri širjenju prakse uvajanja formativnega spremljanja;  spremljati, evidentirati in identificirati potrebe po nadaljnjem poglabljanju podpore pri formativnem spremljanju. Projekt se zaključuje 2017.
Koordinator: Andreja Ninković, spec.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA V šolskem letu 2017/2018 smo se ponovno vključili v evropski projekt, poimenovan SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. Shema pomeni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske skupnosti in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, kar povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa. Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih. Vsem učencem bo do konca šolskega leta najmanj 15-krat ponujen dodatni obrok lokalno pridelanega sadja in zelenjave.
Koordinator: Natalija Žveglič

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji se tretji petek v novembru odvija tradicionalni slovenski zajtrk, ko otroci zajtrkujejo maslo, med, črni kruh, mleko in jabolka slovenskega izvora. Gre za projekt, s katerim želijo različne institucije izobraževati in ozaveščati šolajočo se mladino in širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad.
Koordinator: Natalija Žveglič

BRALNA MAVRICA V šolskem letu 2017/2018 učenci 1.–3. razreda nadaljujemo s programom Bralna mavrica, s katerim v sodelovanju s Knjižnico Brežice otrokom približamo svet knjig ter jih spodbudimo k večji uporabi knjižnice. 12 ČAS TRAJANJA: 1. oktober 2017–30. april 2018 (zaključna prireditev maja 2018) POTEK: Če otrok še ni član knjižnice, to ob prvem obisku v knjižnici postane, in sicer z vpisom pri knjižničarju na centralnem pultu. Vpis je brezplačen. Otrok si ob vsakem obisku knjižnice izbere dve slikanici, in sicer:  eno slikanico po lastni izbiri (vsebino doma ilustrira) in  eno s seznama (pri knjižničarju dobi vprašanje, na katerega doma, ko prebere slikanico, odgovori). Otrok ob prvem obisku prejme tudi izkaznico, v kateri zbira žige. Za osvojitev priznanja jih mora zbrati šest. Žig dobi vsakič, ko v knjižnico prinese risbico oziroma odgovor. Ko otrok zbere vseh 6 žigov, izpolnjeno izkaznico odda v knjižnici. Mavrična priznanja bodo podeljena na zaključni prireditvi (maj 2018). Ilustracije bodo v brežiški knjižnici celo šolsko leto razstavljali na oglasni deski na oddelku za mladino. Po dogovoru lahko otroci eno slikanico predstavijo svojim vrstnikom v vrtcu oziroma šoli (predstavitev ni pogoj za sodelovanje v programu).

EKO PROJEKT V VRTCU IN OŠ CERKLJE OB KRKI Tudi v letošnjem šolskem letu bomo v vrtcu in šoli izvajali eko projekt. Eko odbor sestavljajo: Katja Simonišek, Alojz Blažič, Renata Baznik in Dušanka Filipič. Vse eko vsebine, ki že potekajo v vrtcu in na šoli (zbiralne akcije, čistilne akcije, eko kviz v povezavi s podjetjem Komunala Brežice itd.) bomo povezali med seboj. Ustanovili bomo EKO krožek in ob dnevu Zemlje organizirali EKO dan za vse učence naše šole. Koordinator: Dušanka Filipič

PROJEKT SCIENTIX – 2017/2018 Projekt Scientix je organiziran v okviru EU in je močno prisoten v vseh državah Evropske unije in dodatnih partneric. V projekt se vključujemo z inovativnimi idejami in vsebinami, ki jih z učenci izvajamo pri rednih urah izbirnih predmetov. Uspehi in zanimive ideje, ki jih nizamo v okviru učnih ur, so zelo vzpodbudne in na predstavitvah na mednarodnih konferencah in srečanjih v tujini požanjejo ogromno zanimanja in navdušenja. Učitelj Alojz Blažič je med drugim tudi ambasador projekta Scientix, kar je zelo velik uspeh, h kateremu so pripomogli trdo delo tako učitelja kot tudi učencev.
Koordinator: Alojz Blažič

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost